Amata apraksts ir darba tiesisko attiecību līguma sastāvdaļa. Šis amata apraksts nav LSPF atzīts.

Amata apraksts

1. Amata nosaukums - Sociālais pedagogs
2. Profesijas kods - 2359 01
3. Darba vietas mērķis - Plānot un organizēt / realizēt sociālpedagoģisko darbību skolā

4. Amata atbildības raksturojums
4.1. Tiešais vadītājs - Skolas direktors
4.2. Papildus norādījumu sniedzējs - Direktora vietnieks (ieteicams audzināšanas jomā)
4.3. Tieši plānotās darba vietas - 1. - 11. klašu skolēni
4.4. Papildus norādījumu saņēmējs - Skolotāji, klašu audzinātāji
4.5. Aizvietojamie darbinieki - Psihologs, klases audzinātāji
4.6. Aizvietotāji - Psihologs

5. Amata dienesta pienākumi un tiesības
5.1. Atbildība par mācību darba norisi un rezultātiem
5.2. Pilnvaras pieņemt lēmumus:
A - pilna atbildība
B - lēmumus pieņem kopā ar skolas vadību
C - sagatvo
D - lēmumus pieņem kopā ar skolotājiem, klašu audzinātājiem, psihologu un citiem atbalsta speciālistiem
5.3. Diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē - AD
5.4. Apzināt ģimeņu sociālās un ekonomiskās problēmas un to ietekmi uz bērnu un jauniešu sociālās dzīves un pašrealizēšanās kvalitāti - AD
5.5. Noteikt riska faktoru klātesamības pakāpi ģimenē, skolā, vienaudžu vidē un to ietekmi uz socializācijas procesu - AD
5.6. Apkopot datus par bērnu un jauniešu socializācijas apstākļiem un riska faktoriem skolā un ģimenē - A
5.7. Apsekot problēmu skolēna mājās - A
5.8. Izvērtēt izglītības, ārpusskolas, pirmsskolas un citu mācību un audzināšanas iestāžu sociālpedagoģiskās iespējas resocializācijas programmu īstenošanā - AD
5.9. Analizēt bērnu un jauniešu tiesību ievērošanu ģimenēs, izglītības iestādēs un citās socializācijas institūcijās - AD
5.10. Diagnosticēt dzīves prasmju līmeni - AD
5.11. Prognozēt socializācijas procesu kvalitāti bērnu un jauniešu ģimenēs, kā arī citās formālajās un neformālajās sociālajās struktūrās
5.12. Plānot un īstenot konkrētas sociālpedagoģiskas darbības bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā
5.13. Plānot un īstenot sociālpedagoģisko darbību vispārējās, profesionālās un speciālās izglītības sistēmā
5.14. Veikt darbības bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas jomām esošo riska faktoru mazināšana (novēršana), iesaistot šī uzdevuma risināšanā kompetentus sadarbības partnerus
5.15. Izglītot un resocializācijas programmu īstenošanā iesaistīt bērnu un jauniešu ģimenes, vispārizglītojošo un ārpusskolas pedagoģisko personālu
5.16. Plānot un īstenot sociālās rehabilitācijas pasākumus bērniem un jauniešiem no skolas apmeklēšanas brīvajā laikā
5.17. Sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, bāriņu un pagasttiesām, citām valsts un pašvaldību iestādēm sekmēt bērnu un jauniešu sociālo vajadzību nodrošināšanu
5.18. Veicināt bērnu un jauniešu pašatbildības un pašrealizācijas izpausmes resocializācijas procesā
5.19. Izstrādāt un realizēt individuālās uzvedības korekcijas programmas sadarbībā ar sociālo rehabilitētāju bērniem un jauniešiem, kuri ir palikuši bez vecāku aizgādības
5.20. Sadarbojoties ar izglītības iestādēm, bāriņu un pagasttiesām, citām valsts un pašvaldību iestādēm bez vecāku aizgādniecības palikušo bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības nodrošināšanā
5.21. Sadarbojoties ar audzēkņu iepriekšējo dzīves vietu pašvaldību sociālajiem dienestiem, lai sekmētu ģimeņu atveseļošanu un bērnu veiksmīgu atgriešanos ģimenēs
5.22. Sadarboties ar pašvaldībām risinot bez vecāku aizgādības palikušo jauniešu tālāko izglītošanos, apgūstot profesiju
5.23. Veikt preventīvo un resocializējošo darbu ar bērniem, kuru galvenā socializācijas vide ir neformālā vide ("Ielas bērni” )
5.24. Sadarboties ar nevalstiskām organizācijām, kuras veic sociālpedagoģiskas virzības darbu, veidošanos un līdzdalību sociālpedagoģisko problēmu risināšanā pašvaldības teritoriālajos ietvaros
5.25. Nodrošināt kopā ar sadarbības partneriem uz devianci orientēto bērnu un jauniešu vidū nepieciešamos sociālpedagoģiskos preventīvos pasākumus, iesaistot riska grupā esošos bērnus un viņu ģimenes resocializācijas procesā
5.26. Balstoties uz sociālās degradācijas cēloņu analīzi, izstrādāt un īstenot bērnu un jauniešu sociālās korekcijas programmas
5.27. Konsultēt sociālpedagoģiskajos jautājumos speciālistus, kuri lemj par bērna tiesisko statusu
5.28. Piedalīties procesuālajās darbībās, kuras tiek veiktas saistībā ar bērniem un jauniešiem personiski vai pārstāvēt viņu intereses
5.29. Profesionālās darbības novērtēšana un kvalifikācijas pilnveide

6. Darbam nepieciešamā kompetence
6.1. Jāzina Bērnu tiesību un aizsardzības likums, Krimināllikums nodaļa par ģimeni un bērniem, ANO konvencija par bērnu tiesībām, Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Skolas nolikums, Darba kārtības noteikumi, direktora rīkojumi, citi ar izglītību saistītie normatīvie akti. 
6.2. Jāzina sociālpedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni.
6.3. Jāzina darbā izmantoto metožu un paņēmienu pielietošanas principi un tehnika. 
6.4. Jāprot pielietot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildinot.
6.5. Jāprot risināt problēmsituācijas, nevairoties no konstruktīviem pedagoģiski nepieciešamiem kompromisiem un principiāliem lēmumiem.
6.6. Jāprot darboties un organizēt starpprofesionāļu un starpinstitucionālo sadarbību gadījumu risināšanā. 
6.7. Jāatbild par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem.
6.8. Jāatbild par paša pieņemtajiem lēmumiem.
6.9. Jāatbild par ierobežotas pieejamības informācijas glabāšanu ievērojot klienta personas datu neaizskaramību.
6.10. Jāatbild par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem. 
6.11. Jāatbild par skolēnu tiesību ievērošanu un aizsardzību.
6.12. Jāatbild par skolēnu drošību vadīto nodarbību laikā. 
6.13. Jāatbild par normatīvo dokumentu ievērošanu. 

7. Izglītības prasības: 2.līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar sociālā pedagoga kvalifikāciju. 

8. Sociālā pedagoga tiesības:
8.1. Prasīt un saņemt konsultācijas par izglītības jautājumiem no IZM, novada (pilsētas) Izglītības pārvaldes, skolas direktora, dirkeotra vietniekiem un citām personām.
8.2. Piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos skolā, pilsētā un valstī, kā arī pašam organizēt izglītojoša rakstura pasākumus.
8.3. Izraudzīties saturu, formu, metodes attiecīgo uzdevumu izpildē.
8.4. Piedalīties kā novērotājam mācību procesa laikā. 
8.5. Apsekot ģimenes mājās.
8.6. Nepieciešamības gadījumā aicināt vecākuz uz pārrunām / konsultācijām un gadījuma risināšanā iesaistīt citus profesionāļus un gadījumā iesaistītās personas.
8.7. Saņemt konsultācijas no skolas medicīnas darbinieka par skolēnu veselības stāvokli.
8.8. Vadīt prakses studentiem, kas apgūst sociālā pedagoga studiju programmu.
8.9. Iesniegt priekšlikumus skolas vadībai par mācību procesa organizāciju, mācību darba pilnveidošanu, skolas fiziskās un psiholoģiskās vides uzlabošanas pasākumiem. 
8.10. Pilnībā izmantot skolas materiālo bāzi sava darba organizēšanai un pilnveidošanai. 
8.11. Apmeklēt kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, seminārus un apmācības.
8.12. izmantot citos normatīvajos aktos un skolas dokumentos noteiktās tiesības.