Sociālā pedagoga darba uzdevumi:

 • Diagnosticē bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē;
 • Prognozē sociālizācijas procesu kvalitāti bērnu un jauniešu ģimenēs, ka arī citās formālajās un neformālajās sociālajās struktūrās;
 • Plāno un īsteno konkrētas sociālpedagoģiskas darbības bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā;
 • Apzināt ģimeņu sociālās un ekonomiskās problēmas un to ietekmi uz bērnu un jauniešu sociālās dzīves un pašrealizēšanās kvalitāti;
 • Noteikt riska faktoru klātesamības pakāpi ģimenē, skolā, vienaudžu vidē un to ietekmi uz socializācijas procesu;
 • Apkopot datus par bēŗnu un jauniešu socializācijas apstākļiem un riska faktoriem skolā un ģimenē;
 • Izvērtēt izglītības, ārpusskolas, pirmsskolas un citu mācību un audzināšanas iestāžu sociālpedagoģiskās iespējas resocializācijas programmu īstenošanā;
 • Analizēt bērnu un jauniešu tiesību ievērošanu ģimenēs, izglītības iestādēs un citās socializācijas institūcijās;
 • Diagnosticēt dzīves prasmju līmeni.
 • Prognozēt plānoto sociālpedagoģiskās darbības līdzekļu, formu, metožu un paņemienu iedarbības efektivitāti;
 • Paredzēt iespējamos resursus un partnerus (personas institūcijas) un to sadarbības saturu konkrētu sociālpedagoģisku jautājumu risināšanā;
 • Plānot iespējamo sociālpedagoģiskās darbības rezultātu.
 • Plānot un īstenot sociālpedagoģisko darbību visparējās, profesionālās un speciālās izglītības sistēmā;
 • Plānot un īstenot sociāpedagoģisko darbību pašvaldībās;
 • Plānot un īstenot sociāpedagoģisko darbību iekšlietu un tieslietu sistēmā;
 • Veikt sociāla pedagoga darbības (projekta īstenošanas, plānoto akciju, u.c.) rezultātu izvērtējumu;
 • Plānot savu sociāla pedagoga profesionālās pilnveides saturu un īstenot.

SOCIĀLAIS PEDAGOGS Tev palīdzēs, ja:
 • ir grūtības īstenot savas tiesības un pienākumus skolā, aprūpes un audzināšanas iestādē vai ģimenē;
 • ir nepieciešama palīdzība, lai saņemtu konsultāciju pie kāda speciālista: psihologa, narkologa, psihiatra vai cita speciālista, kurš Tevi uzklausītu;
 • mājās Tu nevari sagatavoties skolai un pildīt mājas darbus (vecāki lieto alkoholu, uz Tevi kliedz, sit tevi, nesagādā Tev ēdienu, apģērbu, iesaista ubagošanā u.c.);
 • nezini kā izvairīties no bērniem vai pieaugušajiem, no kuriem Tu baidies vai kuri dara Tev pāri;
 • esi redzējis, ka skolā vai aprūpes iestādē tiek aizskarti vai pazemoti citi skolēni;
 • ir problēmas ar uzvedību un līdz ar to rodas konflikti;
 • neproti plānot savu laiku (nepagūsti izmācīties, bieži kavē treniņus un citas svarīgas nodarbības);
 • Tev draud atkarība vai tu nespēj vairs atbrīvoties no alkohola, narkotisko vai toksisko vielu lietošanas;
 • rodas problēmas stipendijas vai pabalsta saņemšanai;
 • ir nepieciešama palīdzība, lai atrastu Tev interesantu nodarbošanos brīvajā laikā;
 • esi saskāries ar likumpārkāpumiem;
 • nespēj izmantot skolas telpas, jo ir apgrūtināta pārvietošanās, piemēram, kustību traucējumu dēļ u.c.