Sociālais pedagogs – profesionālis, kurš savas zināšanas un prasmes pielieto sociālpedagoģiskās prakses jomā, veicot bērnu un jauniešu socializāciju. Sociālos pedagogus sagatavo sekojošas augstākās izglītības iestādes Latvijā: Augstskolu saraksts


Skolas sociālais pedagogs:
• speciālists ar akadēmisko izglītību un sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju;
• palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

Sociālais pedagogs sadarbojas ar:
• skolas administrāciju;
• klašu audzinātājiem;
• mācību priekšmetu skolotājiem;
• izglītības psihologu;
• medicīnas personālu;
• logopēdu;
• nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?
Klases audzinātājam, ja:
• skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
• skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
• pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
• skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīks risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
• skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;
• skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
• skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

Skolēnam, ja:
• nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
• ir problēmas mājās
• skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
• ir mācīšanās grūtības;
• ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
• ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:
• radušās grūtības bērna audzināšanā;
• bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
• bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
• bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
• bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
• bērnam ir atkarības problēmas;
• ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

Skolas sociālais pedagogs:
• uzklausa;
• informē;
• konsultē;
• sniedz atbalstu;
• izvērtē problēmu un palīdz to risināt;
• novēro;
• palīdz risināt konflikta situācijas;
• ja nepieciešams, apmeklēt ģimeni mājās;
• pēta skolas vidi;
• sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
• pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus;
• palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes;
• koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
• izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu (piemēram, datoratkarības, smēķēšanas, vardarbības u.c.) izplatību skolā;
• visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Sociālā pedagoga darbība un profesionālie darba virzieni izglītības iestādē (skolā):