Latvijas Sociālo pedagogu federācija

STATŪTI


1. nodaļa. Nosaukums un simbolika

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Sociālo pedagogu federācija” (turpmāk tekstā LSPF). 

1.2. LSPF ir savs logo, kura lietošana un tiražēšana atļauta padomes noteiktā kārtībā. 

1.3. Logo un citu LSPF simboliku apstiprina padome nosakot simbolikas lietošanas kārtību. 


2. nodaļa. LSPF mērķis un uzdevumi

2.1. Mērķis ir: Sociālpedagoģiskās domas un profesionālās darbības attīstības Latvijā veicināšana, apvienojot sociālos pedagogus vienotā struktūrā.

2.2. Uzdevumi:

2.2.1. Veicināt Sociālā pedagoga profesijas atpazīstamību Latvijā.

2.2.2. Sagatavot un virzīt priekšlikumus likumdošanas jomā, kas skar sociālās politikas un sociālpedagoģiskās prakses jautājumus.

2.2.3. Sekmēt sociālā pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi atbilstoši mūsdienu Latvijas un Eiropas darba tirgus prasībām.

2.2.4. Pilnveidot sociālpedagoģisko didaktiku, nodrošināt profesionālās pieredzes apmaiņu un supervīziju.

2.2.5. Aizstāvēt federācijas biedru profesionālās intereses.

2.2.6. Izstrādāt, organizēt un īstenot pasākumus, aktivitātes un programmas, aktualizējot un risinot Latvijā pastāvošās sociālpedagoģiskās problēmas.

2.2.7. Veicināt sadarbību ar starptautiskajām federācijām, asociācijām, biedrībām teorijas un prakses bagātināšanu sociālpedagoģiskajā jomā.


3. nodaļa. LSPF darbības termiņš

3.1. Latvijas Sociālo pedagogu federācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.


4. Biedru iestāšanās LSPF, izstāšanās un izslēgšana

4.1. LSPF var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu reģionālajā komisijā, kura lemj par tālāko dokumenta virzību. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LSPF padome (turpmāk padome).

4.2. Padome izstrādā biedra statusa nosacījumus un pieņem lēmumu par uzņemšanu. Padomei reģionālās komisijas iesniegtos dokumentus par uzņemšanu ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 

4.3. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Kongresam. Ja arī Kongress noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LSPF biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās. 

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LSPF rakstveidā paziņojot par to padomei. 

4.5. Biedru var izslēgt no LSPF ar padomes lēmumu, ja: 

4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus kalendārā gada laikā nav nomaksājis biedra naudu; 

4.5.2. biedrs nepilda Kongresa, padomes un komisiju lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. pēc Ētikas komisijas ierosinājuma balsoties uz LSPF Ētikas kodeksa pārkāpumu;

4.5.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par LSPF biedra izslēgšanu padome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei lēmums par biedra izslēgšanu no LSPF un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 


5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. LSPF biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties LSPF pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par LSPF darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LSPF institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos LSPF organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LSPF darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli. 

5.1.4. Saņemt kompetentu atbalstu profesionālo konfliktu risināšanā.

5.1.5. Saņemt atlaides LSPF dažādos maksas pasākumos.

5.1.6. Izmantot LSPF piedāvātās iespējas profesionālās kompetences pilnveidē.

5.1.7. Iesniegt priekšlikumus padomei par LSPF darbību.

5.2. Biedrības biedru pienākumi: 

5.2.1. ievērot LSPF statūtus, Ētikas kodeksu un pildīt Kongresa, padomes un komisiju lēmumus, 

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. aktīvi līdzdarboties LSPF mērķu un uzdevumu īstenošanā.

5.2.4. iesaistīties LSPF padomes un komisiju noteikto uzdevumu un izstrādāto programmu, stratēģiju un projektu realizēšanā.

5.3. Papildus saistības biedram var noteikt ar Kongresa vai padomes lēmumu ar biedra rakstisku apliecinājumu. 


6. nodaļa. LSPF struktūrvienības

6.1. Ar LSPF padomes lēmumu var tikt izveidotas LSPF teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī struktūrvienības attiecības ar LSPF regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina padome. 


7. nodaļa. Kongresa sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Kongress ir augstākā LSPF lēmējinstitūcija.

7.2. Kongresā ir tiesīgi piedalīties visi LSPF biedri. Biedri var piedalīties Kongresā tikai personīgi. 

7.3. Juridiskai personai vai tiesībspējīgai personālsabiedrībai pārstāvniecības tiesības Kongresā nosaka Kongresa apstiprinātā kārtība.

7.4. Kārtējais Kongress tiek sasaukts vienu reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz nākamā gada 30.martam. 

7.5. Ārkārtas Kongress var tikt sasaukts pēc padomes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LSPF biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 

7.6. Kongress tiek sasaukts ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Kongresa norises, nosūtot katram biedram rakstisku vai elektronisku uzaicinājumu. 

7.7. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk kā puse (50 % + 1) no biedriem.

7.8. Ja Kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukts atkārtots Kongress, kas ir tiesīgs pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.9. Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse (50 % + 1) no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, LSPF darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. 

7.10. Kongresa kompetencē ietilpst: 

7.10.1. apspriest un pieņemt statūtus vai grozījumus un papildinājumus tajos;

7.10.2. noteikt padomes locekļu skaitu,

7.10.3. noteikt padomes un revidenta kompetences un darbības ilgumu, nosakot, kad padome var tikt pārvēlēta uz jaunu termiņu, 

7.10.4. ievēlēt padomes locekļus,

7.10.5. noklausīties padomes ziņojumu par gada darba rezultātiem,

7.10.6. noklausīties un apstiprināt revidenta atskaiti par finansu līdzekļiem un to izlietojumu,

7.10.7. noteikt LSPF biedru naudas maksas lielumu. 


8. nodaļa. Izpildinstitūcija

8.1. LSPF izpildinstitūcija ir padome, kas sastāv no deviņiem padomes locekļiem. 

8.2. Padomes locekļi tiek ievēlēti ar vienkāršu balsu vairākumu. Par padomes locekļu kandidātiem kļūst 2 personas, kas balsošanas rezultātā saņēmušas nākamo lielāko balsu skaitu pēc padomē ievēlētajām. Padomes locekļu ievēlēšanas kārtību nosaka Kongress. 

8.3. Padomes locekļi no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju, kurš organizē padomes darbu. 

8.4. Padome no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāja 1. un 2. vietniekus, kuri pilda padomes deleģētus uzdevumus.  

8.5. Padome ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Kongresa kompetencē.

8.6. Padomes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt LSPF katrs atsevišķi. 

8.7. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no padomes locekļu skaita. Padomes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo padomes locekļu balsu vairākumu, ja balsu vairākuma nav, izšķirošā balss ir padomes priekšsēdētājam. 

8.8. Padomes kompetencē ietilpst: 

8.8.1. nodrošināt Kongresa lēmumu izpildi, 

8.8.2. veidot darba grupas, komitejas un komisijas atsevišķu jautājumu risināšanai, vajadzības gadījumā uzaicinot kvalificētus speciālistus, 

8.8.3. noteikt LSPF darba grupu, komiteju un komisiju darbības pamatvirzienus un apstiprināt to nolikumus,

8.8.4. ievēlēt darba grupu, komiteju vai komisiju vadītājus, 

8.8.5. pārraudzīt LSPF uzņēmējdarbību un preses izdevumu darbību,

8.8.6. apstiprināt LSPF budžeta projektu, 

8.9. LSPF padomes priekšsēdētājs vada padomes darbu, savas kompetences ietvaros risina administratīvos, saimnieciskos un finansiālos jautājumus.

8.10. Padomes priekšsēdētājs ir tiesīgs:

8.10.1. pārstāvēt LSPF valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās,

8.10.2. parakstīt finansu dokumentus, rīkoties ar LSPF īpašumu un finansu līdzekļiem Kongresā noteiktā kārtībā un saskaņā ar padomes lēmumiem, 

8.10.3. izdot pilnvaras, t.sk. ar pārpilnvarojuma tiesībām, pieņemt lēmumus ar nepieciešamību atvērt vai slēgt banku rēķinus un norēķinu kontus,

8.10.4. pieņemt un atbrīvot no darba algotus darbiniekus, saskaņā ar štata sarakstiem un Latvijas Republikas likumiem, darba līguma nosacījumiem, izdot rīkojumus, kas obligāti algotajiem darbiniekiem,

8.10.5. slēgt saimnieciska rakstura līgumus, kā arī veikt citas statūtos paredzētas un ar LSPF saistītas darbības,

8.10.6. nepieciešamības gadījumā piedalīties LSPF darba grupu, komiteju un komisiju darbībā ar balsstiesībām,

8.10.7. pieprasīt un saņemt informāciju no LSPF algotajiem darbiniekiem, amatpersonām, biedriem un darba grupu, komiteju, komisiju un struktūrvienību vadītājiem attiecībā uz viņu darbību LSPF, 

8.10.8. slēgt darba līgumu ar LSPF algotiem darbiniekiem, nosakot viņu tiesības un pienākumus saskaņā ar izstrādātajiem amata aprakstiem. 

8.11. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa funkcijas veic padomes priekšsēdētāja 1. vai nepieciešamības gadījumā 2.vietnieks. 

8.12. Padomes sēdēs piedalās 2 padomes locekļu kandidāti bez balsstiesībām. Padomes locekļu kandidāti iegūst balsstiesības, ja:

8.12.1. padomes pilnvaru laikā no tās izstājās kāds loceklis,

8.12.2. kāds no padomes locekļiem, iepriekš nepaziņojot, neapmeklē 3 padomes sēdes pēc kārtas,

8.12.3. padomes locekli atsauc Kongress, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt LSPF, kaitējumu nodarīšana LSPF interesēm un tēlam, kā arī uzticības zaudēšana. 


9. nodaļa. Revidents

9.1. LSPF finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Kongress uz vienu gadu.

9.2. LSPF revidents nevar būt LSPF padomes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic LSPF mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

9.3.2. dod atzinumu par LSPF budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē LSPF grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par LSPF finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju Kongresa noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Kongress apstiprina LSPF gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas. 


10. nodaļa. Biedru nauda

10.1. LSPF biedri maksā biedru naudu Kongresa noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā. 


Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji: 


____________Personīgais paraksts___________

/ Kristaps Keišs / 


____________Personīgais paraksts___________

/ Ligita Kūle /


____________Personīgais paraksts___________

/ Gunita Ločmele /


____________Personīgais paraksts___________

/ Ženija Truskovska /


____________Personīgais paraksts___________

/ Linda Meiere /


____________Personīgais paraksts___________

/ Blāzma Vikmane /


____________Personīgais paraksts___________

/ Iveta Holma /


____________Personīgais paraksts___________

/ Iveta Kukīte /


____________Personīgais paraksts___________

/ Aija Adamoviča /