Galvenie » 2013 » Decembris » 3 » Apstiprināts jaunais Sociālā pedagoga profesijas standarts
10:27
Apstiprināts jaunais Sociālā pedagoga profesijas standarts
     2013.gada 3.sepetembrī ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.756 apstiprināts aktualizētais Sociālā pedagoga profesijas standarts. 
  •      2011.gada septembrī Latvijas Universitāte iesniedz jaunu Sociālā pedagoga profesijas standarta projektu aktualizēšanai Izglītības un zinātnes ministrijā. 
  •      Latvijas Sociālo pedagogu federācija (turpmāk tekstā - LSPF) tiek iekļauta kā viens no pieciem ekspertiem, kuru uzdevums ir vērtēt profesijas standarta projektu, sagatavot un iesniegt priekšlikumus.
  •      LSPF izveidot darba grupu piecu cilvēku sastāvā, kas sagatavo 46 argumentētus priekšlikumus un iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai. Darba grupa savā atzinumā norāda, ka profesijas standartu Sociālais pedagogs nepieciešams pārskatīt un papildināt, jo ir vērojamas būtiskas nepilnības, kuras tika iepriekš norādītas un to nenovēršanas gadījumā, joprojām tiks bremzēta profesijas veiksmīga attīstība, integrācija un konkurētspēja darba tirgū.
  •      Izglītības un zinātnes ministrija iesniedz otrreizējai vērtēšanai aktualizēto profesijas standartu balstoties uz darba grupas apkopotajiem priekšlikumiem, kurus iesnieguši eksperti. LSPF priekšlikumu absolūtais vairākums netiek ņemti vērā norādot ka tie neatbilst Sociālā pedagoga profesijas būtībai un mijās ar sociālo darbu. 
  •      LSPF izveido jaunu ekspertu darba grupu, kas sastāv no 10 dalībniekiem. Profesijas standarta ekspertu darba grupas izveidošanas mērķis bija atlasīt analizējamās profesijas kompetentus pārstāvjus, kuru profesionālā pieredze, profesijas nākotnes redzējums un izpratne par izglītības un profesionālās darbības savstarpējo saistību varētu palīdzēt veiksmīgi formulēt pienākumus un uzdevumus, ko jāprot veikt ikvienam analizējamās profesijas pārstāvim. LSPF Profesijas standarta ekspertu darba grupas ekspertu galvenie atlases kritēriji, balstoties uz profesijas standartu izstrādes metodiku - darba pieredze (optimāli vismaz 3 – 5 gadi profesijā, bet vēlams ne vairāk kā 10 gadu, jo tad nereti iestājas rutīna, ieradums un pārāk augsta pašpārliecinātība), profesijai atbilstoša izglītība, izpratne par profesijas dažādām saistītajām profesijām un/vai specializācijām (lai spētu nodalīt veicamos uzdevumus un atbildības), spēja darboties komandā (diskutēt un argumentēt savu viedokli, kā arī uzklausīt un izvērtēt citu viedokli), vēlme un iespējas piedalīties grupas darbā. 
  •      2012.gada martā LSPF darba grupa sagatavot un iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai 33 argumentētus priekšlikumus profesijas standarta Sociālais pedagogs pilnveidei.
  •      2013.gada februārī Izglītības un zinātnes ministrija lūdz ekspertus iesniegt priekšlikumus un atzinumu par profesijas standartu pēc darba grupas veiktajiem papildinājumiem balstoties uz ekspertu atzinumiem. 
  •      2013.gada 11.martā Latvijas Sociālo pedagogu federācija nosūta Izglītības un zinātnes ministrijai vēstuli, kurā norāda, ka "Latvijas Sociālo pedagogu federācija ir iepazinusies ar Latvijas Universitātes aktualizētā profesijas standarta „Sociālais pedagogs” projektu un pamatojoties uz LSPF 2013.gada 11.marta Padomes sēdes lēmumu nolemts izteikt atbalstu darba grupas izstrādātajam profesijas standarta projektam „Sociālais pedagogs” un nesniegt papildus priekšlikumus projekta pilnveidei nodrošinot tālāku projekta virzību un apstiprināšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem".
  • 2013.gada jūnijā Izglītības un zinātnes ministrija iesniedza Labklājības ministrijai priekšlikumu par Profesiju klasifikatora aktualizēšanu, pievienojot deviņus profesiju standartu projektus:profesijas „Sociālais pedagogs” standarta projekts (pieteicējs ir Latvijas Universitāte), kas saskaņots PINTSA 2013.gada 20.marta sēdē (protokols Nr.2), ņemot vērā pozitīvos ekspertu atzinumus no Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas sociālo pedagogu asociācijas, Latvijas Sociālo pedagogu federācijas, Sociālās integrācijas valsts aģentūras, aicina apstiprināt profesijas standartu.
  •      2013.gada 3.septembra Ministru kabineta sēdē ar noteikumiem Nr.756 tiek apstiprināts aktualizētais Sociālā pedagoga profesijas standarts.
Latvijas Sociālo pedagogu federācija izskata pateicību darba grupas locekļiem un personām, kuras iesniedza priekšlikumus aktualizētā profesijas standarta "Sociālais pedagogs" projekta pilnveidei, īpašu pateicību izsakot:
   -
Laura Antonova, Bc.sc.educ., Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas sociālais pedagogs;
   -
Irina Dmitrijeva, Bc.sc.educ., A.Pumpura Rīgas 11.pamatskolas sociālais pedagogs;
   -
Inese Bruža, Mg.paed., Rīgas 62.vidusskolas sociālais pedagogs;
   -
Linda Meiere, Bc.sc.educ., Pieaugušo izglītošanas valsts eksperts;
   -
Alla Spruģevica, Bc.sc.educ., Talsu novada Sociālā dienesta sociālais pedagogs;
   -
Anita Rūtenberga, Mg.paed., Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas sociālais pedagogs;
   -
Maija Lazdāne, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Bērnu tiesību aizsardzības insektore; 
   -
Sarmīte Bergmane, Bc.sc.educ., Ventspils pilsētas domes Sociālā dienesta sociālais pedagogs;
   -
Sandra Blumberga, Bc.sc.educ., Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Direktora vietnieks izglītības jomā;
   -
Rita Orska, Mg.psych., Rēzeknes Augstskolas studiju programmas „Sociālais pedagogs” direktore;
   -
Rita Ukstiņa, Dr.paed. asoc.prof., Liepājas Universitātes studiju programmas „Sociālais pedagogs” direktore;
   -
Ligita Kūle, Latvijas Sociālo pedagogu federācijas padomes priekšsēdētāja 1.vietniece, Liepnas internātpamatskolas sociālais pedagogs;
   -
Liesma Ose, Dr.paed., asoc.prof., Vadības un sociālā darba augstskolas „Attīstība”.
* Personu amatu nosaukumi un darba vietas norādītas uz to brīdi, kādas ieņēma profesijas standarta priekšlikumu, komentāru un ieteikumu iesniegšanas vai citas līdzdalības brīdī.


Kristaps Keišs
LSPF Padomes priekšsēdētājs
Profesijas standarta "Sociālais pedagogs" ekspertu darba grupas vadītājs
Kategorija: Vispārīgs | Skatījumu skaits: 1646 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Reitings: 5.0/4
Komentāru kopskaits: 1
avatar
1 Ieva • 20:05, 05.12.2013
Paldies, Kristap, ka sagatvoji un ļāvi saprast cik daudz darba ir ieguldījusi tava komanda.
avatar