Galvenie » 2013 » Aprīlis » 19 » Ministru kabinetu aicina iekļaut ATBALSTA PERSONĀLĀ sociālo pedagogu
08:30
Ministru kabinetu aicina iekļaut ATBALSTA PERSONĀLĀ sociālo pedagogu
     Latvijas Sociālo pedagogu federācijas (LSPF) Padomes sēdē tika pieņemts lēmums rosināt izmaiņas spēkā esošajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu sociālā pedagoga profesionālo darbību atbalsta personāla ietvaros. Priekšlikums ar pamatojuma aprakstu tika nosūtīt Latvijas Republikas Ministru kabinetam.
     LR Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) noteikumos Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” (turpmāk tekstā - MK noteikumi Nr.1616) 8.5.punktā noteikts atbalsta personāls "finansējumu iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs) darba samaksai, nepārsniedzot 15 procentu no šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3.apakšpunktā aprēķinātās mērķdotācijas”. Taču, MK noteikumos Nr.1616 kā atbalsta personāls nav norādīts sociālais pedagogs. Sociālpedagoģiskās prakses ietvaros, ko realizē vispārējās vidējās izglītības iestādes Latvijas Republikā, atbalsta personāla darbību koordinē un vada sociālais pedagogs, kurš ir atbalsta personāla sastāvā.
          Sociālais pedagogs ir nozīmīgs profesionālis katrā pašvaldības dibinātā izglītības iestādē. Sociālā pedagoga darbs ar mazaizsargātajām un riska sociālajām grupām, īpaši bērniem, ir svarīgs viņu labklājības nodrošināšanā Sociālais pedagogs ar savu profesionālo darbību nodrošina bērnu un jauniešu tiesību aizsardzībai un resocializācijai izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamos nosacījumus sociālpedagoģiskajā jomā. Sociālais pedagogs izglītības sistēmā sociālpedagoģisko praksi realizē dažāda tipa izglītības iestādēs. Sociālā pedagoga profesionalitāte izpaužas: diagnosticējot  bērnu un jauniešu socializācijas grūtības un problēmas, kā arī esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; prognozējot socializācijas procesa kvalitāti ģimenēs ar bērniem un jauniešiem, kā arī citās formālajās un neformālajās sociālajās struktūrās;  plānojot un īstenojot konkrētas sociālpedagoģiskas darbības virzienus  bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā;  koordinējot starpinstitucionālo sadarbību sociālpedagoģisko uzdevumu risināšanā,  veicot regulāru preventīvo darbu. Sociālais pedagogs rada labvēlīgus sociālos vides apstākļus pilnvērtīgai bērnu un viņu ģimeņu socializācijai un izaugsmei, lai bērni kļūtu par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, kuri iekļaujas un pieņem sabiedrības normas un vērtības. Pašvaldības (kopienas) līmenī sociālpedagoģiskās darbības rezultātā sociālais pedagogs veido nacionālu un saliedētu kopienu pašvaldībā. Saskaņā ar profesiju standartiem sociālais pedagogs ir svarīgs izglītības un labklājības jomas speciālists, kurš veic preventīvo darbu. Sociālais pedagogs sadarbojoties ar klases audzinātājiem koordinē visaptverošu preventīvo darbu izglītības iestādē un klases audzinātāji audzināšanas darba plānā iekļauj dažādās preventīva rakstura aktivitātes. Preventīvais darbs ir galvenais sociālā pedagoga instruments darbā ar bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, lai novērstu sociālās problēmas jau to veidošanās stadijā un izglītojamie nepakļautos negatīvajai sociālās vides ietekmei, vienaudžu mudinājumam un mēdiju telpā (t.s. internetā) pieejamajiem informācijas materiāliem. Tas parāda to, ka sociālais pedagogs izmantojot sociālpedagoģiskās darba metodes (grupu darbs, tematiskās nodarbības, konsultācija, u.c) novērš problēmas pirms tās ir skārušas kādu no izglītojamajiem, īpaši atkarības, klaiņošanu, vienaudžu vardarbību, neattaisnotus mācību stundu kavējumus, nesekmību, konfliktus u.c.
      Ņemot vērā pašreizējo sociālekonomisko situāciju valstī, visās pašvaldībās vispārizglītojošajās izglītības iestādēs nav pieejams sociālais pedagogs. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un Latvijas Republikas Labklājības ministrija norāda, ka "tajās izglītības iestādēs, kurās nav sociālā pedagoga, bieži vien netiek savlaicīgi identificētas un risinātas problēmas, kas saistītas ar skolēnu uzvedības traucējumiem, mācīšanās grūtībām, neattaisnotiem kavējumiem, skolēnu un pedagogu, pedagogu un vecāku savstarpējiem konfliktiem” (citās no LM vēstule LSPF, Ministru prezidentam, IZM un VARAM). Tajās pašvaldībās, kuras algo sociālo pedagogu, profesionāļa ieguldījums ir nesis pozitīvus profesionālās darbības rezultātus uzlabojot izglītības iestādes sociālo portretu vietējā un nacionālajā līmenī un radot labvēlīgus apstākļus izglītojamo sekmīgai mācību programmas apguvei, kas veicina izglītības iestādes pozitīvā tēla nostiprināšanos sabiedrībā kopumā.
     LSPF aicina Ministru kabinetu veikt grozījumus MK noteikumos Nr.1616 un 8.5.punktā atbalsta personālā ietvert sociālo pedagogu novēršot spēkā esošo noratīvo aktu radušās nepilnības un izteikt to sekojošā redakvijā:
      "finansējumu iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (sociālais pedagogs, bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs) darba samaksai, nepārsniedzot 15 procentu no šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3.apakšpunktā aprēķinātās mērķdotācijas”.

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumu skaits: 1194 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Reitings: 5.0/3
Komentāru kopskaits: 0
avatar