Galvenie » Raksti » Sociālā pedagoga profesija » Iepazīsties, sociālais pedagogs!

Intervija ar Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centra ,,Rīti” sociālo pedagogu Lauru Bertāni
     Optimismam par ekonomiskās krīzes mazināšanos pagaidām nav reāla pamata – no Latvijas turpina izbraukt tūkstošiem darbspējas vecuma cilvēku, bezdarba līmenis joprojām ir augsts, preču un pakalpojumu cenām ir tendence palielināties, savukārt sociālā spriedze valstī joprojām saglabājas, un psiholoģiskais klimats grūtību nomāktajās ģimenēs pasliktinās. Vecāki, lai nodrošinātu elementāro ģimenes labklājības līmeni, problēmas risina, kā māk – cits iesaistoties pagaidu darbos, cits dodas peļņā uz ārzemēm. Tomēr kāds, iespējams, grimst depresijā un nolaiž rokas vai ļaujas alkohola kārdinājumam. Diemžēl visvairāk šajā situācijā cieš bērni un tam seko sekmju līmeņa kritums, klaiņošana, veselības problēmas un visļaunākais – atkarības. Latvijā ir izveidota palīdzības ķēde, un viens tās posms ir sociālais pedagogs.

     Sociālā pedagoga profesijas standarts ir izstrādāts Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) un ir spēkā no 2003.gada. Tajā teikts, ka sociālais pedagogs ar savu profesionālo darbību nodrošina bērnu un jauniešu tiesību aizsardzībai un resocializācijai izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamos nosacījumus sociālpedagoģiskajā jomā. Vienkāršoti – sociālais pedagogs pārstāv bērna tiesības un rūpējas par to, lai palīdzētu atrisināt sarežģīto situāciju, kādā nonācis bērns, ja par to liecina slikta uzvedība, konflikti ar skolas biedriem vai skolotājiem, stundu kavēšana, klaiņošana, skolas biedru pāri darījumi, noslēgšanās, aktivitātes zudums vai citas negatīvas izmaiņas skolēna uzvedībā. Skolās sociālais pedagogs tiek definēts kā atbalsta personāls.

Sociāla pedagoga profesija

Sociālais pedagogs – profesionālis, kurš savas zināšanas un prasmes pielieto sociālpedagoģiskās prakses jomā, veicot bērnu un jauniešu sociālizāciju.

     Sociālais pedagogs ar savu profesionālo darbību nodrošina bērnu un jauniešu tiesību aizsardzībai un resocializācijai izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanai ņepieciešamos nosacījumus sociālpedagoģiskajā jomā. 
     Sociālais pedagogs strādā vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un sociālās korekcijas iestādēs un klasēs, bāreņu un bez vecāku aizgādības palikušo bērnu sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, grupu mājās (dzīvokļos), krīzes centros, tiesību aizsardzības un iekšlietu sfērā, kā arī pašvaldībās.
Sociāla pedagoga pienākumi: 
1.Diagnosticē bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē.
2.Prognozē sociālizācijas procesu kvalitāti bērnu un jauniešu ģimenēs, ka arī citās formālajās un neformālajās sociālajās struktūrās.
3.Plāno un īsteno konkrētas sociālpedagoģiskas darbības bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā.
4.Profesionālās darbības novērtēšana un kvalifikācijas pilnveide.
Sociāla pedagoga uzdevumi:
1.1. Apzināt ģimeņu sociālās un ekonomiskās problēmas un to ietekmi uz bērnu un jauniešu sociālās dzīves un pašrealizēšanās kvalitāti;
1.2. Noteikt riska faktoru klātesamības pakāpi ģimenē, skolā, vienaudžu vidē un to ietekmi uz socializācijas procesu;
1.3. Apkopot datus par bēŗnu un jauniešu socializācijas apstākļiem un riska faktoriem skolā un ģimenē;
1.4. Izvērtēt izglītības, ārpusskolas, pirmsskolas un citu mācību un audzināšanas iestāžu sociālpedagoģiskās iespējas resocializācijas programmu īstenošanā;
1.5. Analizēt bērnu un jauniešu tiesību ievērošanu ģimenēs, izglītības iestādēs un citās socializācijas institucijās;
1.6. Diagnosticēt dzīves prasmju līmeni.
2.1.Prognozēt plānoto sociālpedagoģiskās darbības līdzekļu, formu, metožu un paņemienu iedarbības efektivitāti;
2.2 .Paredzēt iespējamos resursus un partnerus (personas institūcijas) un to sadarbības saturu konkrētu sociālpedagoģisku jautājumu risināšanā;
2.3. Plānot iespējamo sociālpedagoģiskās darbības rezultātu.
3.1 .Plānot un īstenot sociālpedagoģisko darbību visparējās, profesionālās un speciālās izglītības sistēmā;
3.2. Plānot un īstenot sociāpedagoģisko darbību pašvaldībās;
3.3.Plānot un īstenot sociāpedagoģisko darbību iekšlietu un tieslietu sistēmā;
4.1.Veikt sociāla pedagoga darbības (projekta īstenošanas, plānoto akciju, u.c.) rezultātu izvērtējumu. 

Intervija ar Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centra ,,Rīti” sociālo pedagogu Lauru Bertāni

Kāpēc izvēlējāties kļūt par sociālo pedagogu?
     Strādāju par skolotāju jau 13 gadus. Dzīve deva iespēju iet mācīties sociālajā jomā, kuru veiksmīgi pabeidzu un nolēmu kardināli mainīt savu dzīvi. Aizgāju prom no skolas un nu jau divus gadus strādāju kopienas centrā ar bērniem un jauniešiem. Man ļoti patīk strādāt ar bērniem un jauniešiem, organizēt dažādas aktivitātes, teikšu tā –tas ir mans sirdsdarbs.

Vai Jums patīk strādāt šajā centrā?
     Jā, man ļoti patīk strādāt šajā centrā. Es ļoti mīlu bērnus un vienmēr esmu uzskatījusi, ka esmu mamma ne tikai diviem personīgajiem bērniem, bet esmu mamma visiem saviem bērniem.

Kāds ir Jūsu darba stāžs?
     Skolā nostrādāju 13 gadus par speciālās izglītības skolotāju, bet par sociālo pedagogu šajā centrā 2  gadus.

Pastāstiet par saviem darba pienākumiem?
     Mans pienākums šajā centrā ir nodrošināt bērniem un jauniešiem  konstruktīvu brīvā laika pavadīšanu; uzlabot bērnu un jauniešu sociālās prasmes un sociālo funkcionēšanu; vadīt bērnu un jauniešu sociālās korekcijas komandas darbu centrā;
     Sniegt konsultācijas bērniem un viņu vecākiem par pedagoģiskiem, sociāliem, tiesiskiem u.c. jautājumiem; Organizēt un vadīt vasaras un brīvlaiku nometnes bērniem un jauniešiem; iesaistīt bērnus un jauniešus darba terapijas pasākumos.

Ko tieši Jūs darat ikdienā?
     Tā kā bērni ir skolā, tad no rītiem es strādāju ar ģimenēm, pēcpusdienā pēc skolas nāk bērni, katrs savā laikā kad tiek. Katru nedēļu izveidoju aktivitāšu sarakstu visām nedēļas darbadienām. Piem. pirmdienās lieku akcentu uz tematiskajām pēcpusdienām, konkursiem, vakaros ir kulinārijas nodarbība. Otrdienās ir iespēja darboties radošajās darbnīcās. Trešdienās var spēlēt teatri, dejot, ir mūzikas nodarbība. Ceturtdienās ir mākslas nodarbības. Piektdienās ir sporta aktivitātes, kā arī filmu skatīšanās un pārrunas. 

Kādas ir sociālā pedagoga funkcijas?
     Sociālajam pedagogam ir jāmāk redzēt(saskatīt) problēmas, ko varbūt citi ikdienā nemaz neievēro. Sociālā pedagoga uzdevums ir uzklausīt, palīdzēt,  būt uzticības personai, būt padomdevējam.

Kādas ir aktuālākās problēmas bērniem un jauniešiem?
     Aktuālas ir savstarpējās attiecības, pāridarījumi skolā gan no skolasbiedru puses gan no skolotāju puses. Un protams ļoti aktuālas un sāpīgas problēmas ir problēmas ģimenēs.

Kāda ir atšķirība ar sociālo pedagogu, kurš strādā skolā un sociālo pedagogu, kurš strādā dienas, krīzes centros?
     Skolas sociālā pedagoga galvenā un lielākā mērķauditorija ir skolēni. Sociālo pedagogu darba aktuālākās sociālpedagoģiskās problēmas saistībā ar skolēniem ir šādas:
skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ:
skolēnam strauji pazeminās sekmes;
pēkšņi mainās skolēna uzvedība;
skolēnu nomāc problēma, ko pats nespēj atrisināt;
skolēns jūtas vientuļš, skolā nav draugu;
skolēns jūtas slikti mājās;
skolēns stāsta, ka skolā viņam dara pāri;
bērns klaiņo:
bērnam ir regulāri konflikti ar skolotājiem vai citiem skolēniem.

     Savukārt dienas centrā sociālajam pedagogam ir jānodrošina konstruktīvu brīvā laika pavadīšanu; protams jābūt bērniem un jauniešiem uzticības personai; jāsaredz bērnu problēmas, jākonstatē tās un ja tiek konstatētas, tad jāgriežas pie sociālā darbinieka ar ģimenēm un bērniem.

Vadības un sociālā darba augstskolas "Attīstība"
studente Indra Linde
Kategorija: Iepazīsties, sociālais pedagogs! | Pievienoja: Kristaps_Keišs (14.02.2013)
Skatījumu skaits: 2568 | Reitings: 4.5/2
Komentāru kopskaits: 0
avatar