Galvenie » Raksti » Sociālā pedagoga profesija » Iepazīsties, sociālais pedagogs!

Sociālais pedagogs - profesionālis skolā
     Sociālais pedagogs- tā jau tiek pieņemta par normu mūsdienu sadzīvē. Tādēļ ar šo rakstu mēģināsim ielūkoties, kas tad īsti ir sociālais pedagogs.
    Sociālais pedagogs ir profesionālis, kurš savas zināšanas pielieto, lai veicinātu jebkura vecuma cilvēku socializāciju, pārsvarā darbojas audzinošā nolūkā. Varētu teikt tā, ka sociālais pedagogs sabiedrību audzina, izglīto un veido. Sociālais pedagogs strādā skolās, krīžu centros, bērnu namos, pašvaldībās, arī ieslodzījuma vietās. 
    Šajā rakstā vērsīsim uzmanību uz skolu sociālā pedagoga darbu. Tādēļ šim rakstam ar intervijas palīdzību tapt palīdzēs Iecavas internātpamatskolas sociālā pedagoģe Natālija.
     Kā stāsta Natālija Skolu sociālajam pedagogam padziļināti jārisina problēmas, kas traucē skolēnam iesaistīties skolas dzīvē, sabiedrībā un dažreiz arī pat ģimenēs. 

Ar ko Jums iesākas jaunais mācību gads?
     Iecavas internātpamatskolas sociālā pedagoģe stāsta, ka katra mācību gada sākumā viņa informē un iedrošina skolēnus vērsties pēc palīdzības, ja tāda nepieciešama. 
 
Kādai Jūsuprāt vajadzētu būt sociālā pedagoga darba videi?
     Galvenais, kam vajadzētu būt, viņa min sakārtotu darba vidi – lai skolēns justos komfortabli un tiktu ievērota konfidencialitāte. Nepieciešams ir arī savs darba kabinets, kurā var netraucēti sarunāties. Būtiski operatīvai problmsituāciju konstatēšanai un risināšanai ir nepieciešami tādi saziņas līdzekļi kā tālrunis un dators ar  interneta pieeju, jo sociālais pedagogs e-klasē var sekot līdzi skolēnu sekmēm un stundu apmeklējumiem. Kā arī, lai nepieciešamības gadījumā, skolēni vai vecāki, kuri nevar ierasties skolā, ar mani varētu sazināties nolūkā risināt radušās problēmas.

Kādam Jūsuprāt jābūt sociālā pedagoga darbam?
     Sociālā pedagoga darbam ir jābūt regulāram, plānotam, mērķtiecīgam un virzītam ne tikai uz seku likvidēšanu, bet svarīgākais – uz cēloņu novēršanu. Svarīga sociālā pedagoga darbības joma ir preventīvais darbs. 

Kas var vērsties pie Jums pēc palīdzības?
     Iespēja vērsties pie sociālā pedagoga ir ne tikai skolēniem un vecākiem, bet arī skolotājiem. Jo tieši klašu audzinātāji ir pirmie, kuri pamana kādas negatīvas izmaiņas klases kolektīva attiecībās vai konkrēta skolēna uzvedībā. 

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?
     Sociālā pedagoga darbības loks ir ļoti plašs un līdz ar to arī ir daudz dažādi gadījumi, kuros var palīdzēt sociālais pedagogs, tā, piemēram,

Klases audzinātājam, ja:
• skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
• skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
• pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
• skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un    ir nepieciešama konsultācija;
• skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;
• skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
• skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

Skolēnam, ja:
• nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
• ir problēmas mājās
• skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
• ir mācīšanās grūtības;
• ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
• ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:
• radušās grūtības bērna audzināšanā;
• bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
• bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
• bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
• bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
• bērnam ir atkarības problēmas;
• ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

Kādi ir sociālā pedagoga darba uzdevumi?
Diagnosticē bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē;
Prognozē sociālizācijas procesu kvalitāti bērnu un jauniešu ģimenēs, ka arī citās formālajās un neformālajās sociālajās struktūrās;
Plāno un īsteno konkrētas sociālpedagoģiskas darbības bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā;
Apzināt ģimeņu sociālās un ekonomiskās problēmas un to ietekmi uz bērnu un jauniešu sociālās dzīves un pašrealizēšanās kvalitāti;
Noteikt riska faktoru klātesamības pakāpi ģimenē, skolā, vienaudžu vidē un to ietekmi uz socializācijas procesu;
Apkopot datus par bēŗnu un jauniešu socializācijas apstākļiem un riska faktoriem skolā un ģimenē;
Izvērtēt izglītības, ārpusskolas, pirmsskolas un citu mācību un audzināšanas iestāžu sociālpedagoģiskās iespējas resocializācijas programmu īstenošanā;
Analizēt bērnu un jauniešu tiesību ievērošanu ģimenēs, izglītības iestādēs un citās socializācijas institūcijās;
Diagnosticēt dzīves prasmju līmeni.
Prognozēt plānoto sociālpedagoģiskās darbības līdzekļu, formu, metožu un paņemienu iedarbības efektivitāti;
Paredzēt iespējamos resursus un partnerus (personas institūcijas) un to sadarbības saturu konkrētu sociālpedagoģisku jautājumu risināšanā;
Plānot iespējamo sociālpedagoģiskās darbības rezultātu.
Plānot un īstenot sociālpedagoģisko darbību visparējās, profesionālās un speciālās izglītības sistēmā;
Plānot un īstenot sociāpedagoģisko darbību pašvaldībās;
Plānot un īstenot sociāpedagoģisko darbību iekšlietu un tieslietu sistēmā;
Veikt sociāla pedagoga darbības (projekta īstenošanas, plānoto akciju, u.c.) rezultātu izvērtējumu;
Plānot savu sociāla pedagoga profesionālās pilnveides saturu un to īstenot.


Kādas ir lielākās problēmas darbā, kas skar Jūs kā sociālo pedagogu?
     Tā kā šī ir internatpamatskola, tad šeit mācās bāreņi vai bez vecāku  gādības palikušie bērni, bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bērni no citiem novadiem, kā arī bērni ar mācīšanās traucējumiem un lielākā daļa bērnu šeit uzturas visu nedēļu. Tādēļ klases audzinātāji reizēm ieņem vecāku lomu un kā katram vecākam bieži rodas dažādas nesaskaņas, kuras viņš viens nevar atrisināt un tad jāsteidz palīdzēt. Būtiska problēma, ar kuru saskaras sociālais pedagogs, šajā skolā ir vecāku gādības trūkums pret bērniem gan fiziskā, gan emocionālā nozīmē. Tiem bērniem, kuriem ir vecāki, un tiem, kuriem viņu nav ir atšķirīgas pieejas. Uzskatu, ka lielākā problēma ir tā, ka daudziem no bērniem nav sakārtotas ģimenes. Bērns atnāk uz skolu ar tām zināšanām, prasmēm un uzvedības modeli, kādu viņš ir apguvis mājās. Skola ir tā vietā, kur viņš iegūst ne tikai zināšanas, bet arī iemaņas un prasmi kā uzvesties un dzīvot sabiedrībā. Izglītības iestāde nav tikai zināšanu krātuve, bet arī sociālās saskarsmes institūcija. Tādēļ bieži ir tā, ka bērnam sākumā jāiemāca adaptēties jaunajā vidē un tikai, tad var sākt ar viņu strādāt.

Kā Jūs risināt radušās problēmas?
     Darbā ar konkrētu bērnu un viņa ģimeni sociālais pedagogs ievēro ģimenes audzināšanas pieredzi, izglītības mērķu realizēšanas iespēju un savu pedagoģisko kompetenci. Lai palīdzētu bērnam ir jāiedziļinās katrā konkrētā gadījumā. Lai sekmētu problēmas risināšanu, ir nepieciešama sadarbība un starp profesionāļu komandas kompetents ,ilgstošs ,organizēts un mērķtiecīgs darbs. Tas ir ilgstošs process ar plašu pakalpojumu spektru. Uz priekšu jāiet maziem solīšiem. Nedrīkst īsā laikā prasīt par daudz. Jāsadarbojas arī ar ārpus skolas sociālajiem darbiniekiem, atbalsta nodaļu ģimenēm ar bērniem, policiju, bāriņtiesu un citām iestādēm, izveidojot pēc iespējas efektīvāku komandas darbu.

Ko Jūs uzskatāt par galvenajiem mērķiem savā darbā?
     Sociālā pedagoga redzeslokā vienmēr ir jābūt bērna tiesību aizsardzībai un drošībai skolā, mājās, un kopumā vidē, kurā bērns dzīvo.
     Galvenais ir novērst visu, kas traucē bērnam pilnvērtīgi strādāt pašam ar sevi, izglītoties, socializēties. Tas nozīmē novērst- iemeslus neattaisnoto stundu kavējumam, otrgadniecībai. Darīt visu, lai izslēgtu vardarbību (fiziskā, emocionālā, seksuālā un bērna atstāšana novārtā). Strādāt un tikt galā ar dažādām uzvedības problēmām. Novērst radušos konfliktus (vienaudžu, grupu, ģimenes u.c.), atkarības (azartspēles, datora atkarības, atkarību izraisošo vielu atkarības, kas pašlaik ir ļoti populāras), adaptācijas problēmas , kā arī izskaidrot viņu tiesības un tāpat arī paskaidrot to, ka ir un kādi ir viņu pienākumi.

Sociālais pedagogs palīdzēs, ja:
ir grūtības īstenot savas tiesības un pienākumus skolā, aprūpes un audzināšanas iestādē vai ģimenē;
ir nepieciešama palīdzība, lai saņemtu konsultāciju pie kāda speciālista: psihologa, narkologa, psihiatra vai cita speciālista, kurš Tevi uzklausītu;
mājās Tu nevari sagatavoties skolai un pildīt mājas darbus (vecāki lieto alkoholu, uz Tevi kliedz, sit tevi, nesagādā Tev ēdienu, apģērbu, iesaista ubagošanā u.c.);
nezini kā izvairīties no bērniem vai pieaugušajiem, no kuriem Tu baidies vai kuri dara Tev pāri;
esi redzējis, ka skolā vai aprūpes iestādē tiek aizskarti vai pazemoti citi skolēni;
ir problēmas ar uzvedību un līdz ar to rodas konflikti;
neproti plānot savu laiku (nepagūsti izmācīties, bieži kavē treniņus un citas svarīgas nodarbības);
Tev draud atkarība vai tu nespēj vairs atbrīvoties no alkohola, narkotisko vai toksisko vielu lietošanas;
rodas problēmas stipendijas vai pabalsta saņemšanai;
ir nepieciešama palīdzība, lai atrastu Tev interesantu nodarbošanos brīvajā laikā;
esi saskāries ar likumpārkāpumiem; nespēj izmantot skolas telpas, jo ir apgrūtināta pārvietošanās, piemēram, kustību traucējumu dēļ u.c.

Kāda ir Jūsu darbs specifika?
Sakarā ar to, ka šai skolā audzināmie bērni paliek nedēļu un citi pat brīvdienās, tad sociālais pedagogs var strādāt ar bērnu jebkurā laikā un tādējādi ir vairāk iespējas ar šiem bērniem strādāt. Tāpat bieži darba laiks var būt elastīgāks. Sociālais pedagogs var ierasties vakara mācību laikā (tas ir, tad, kad bērni sagatavo uzdotos mājas darbus) un, kad bērns izmācījies, pēc tam ar viņu pastrādāt. Protams, tas jau ir ārpus darba laika, bet to jau neņem vērā, jo ja tādā veidā mums sanāk labāk sadarboties, tad tas ir tikai pozitīvi. Tāpat daži klases audzinātāji ar sociālajiem pedagogiem brauc ciemos pie saviem audzināmajiem. Galvenais iemesls šim braucienam parasti ir, lai saprastu, kas notiek ģimenē, kādi ir dzīvošanas apstākļi, lai turpmāk varētu progresīvāk darboties un risināt problēmas. Šī skola nav pārāk liela mācās tikai aptuveni 250 bērni, tas arī ir pozitīvi, jo var strādāt daudz progresīvāk veltot katram tik laiku cik tas nepieciešams. Sociālajam pedagogam liels atbalsts ir klases audzinātāji (daži vairāk, daži mazāk), jo lielu nedēļas daļu pavada kopā un audzinātājs gan pieskata viņus, gan arī kontrolē mācību procesu, lai visi darbi tiktu izdarīti. Ir daudz lietu ko uzņemas klases audzinātāji atstājot sociālajam pedagogam darboties ar to, kam tiešām nepieciešama palīdzība. Ļoti pozitīvi ir tas, ka audzinātāji bērniem var aizliegt vienkārši klaiņot pa pilsētu, viņiem ir jāatrodas skolas teritorijā, tikai, ja audzinātājs atļauj šad tad iziet ārpus teritorijas, tad drīkst. Pa dienu tiek piedāvāti visdažādākie pulciņi, kuri, protams, ir bez maksas. Takā tā ir iespēja visiem piedalīties dažādās skolas aktivitātēs. 
     Nav nekādu šaubu, ka sociālā pedagoga darbam ir jēga, taču izmērīt un izvērtēt darba rezultātus vienmēr būs grūti.

Vadības un sociālā darba augstskolas "Attīstība"
studente Jolanta Baltrušaite
Kategorija: Iepazīsties, sociālais pedagogs! | Pievienoja: Kristaps_Keišs (13.02.2013)
Skatījumu skaits: 3551 | Reitings: 4.7/3
Komentāru kopskaits: 0
avatar